Adres

Ambachtsgang 6, Zevenbergen

Geopend van dinsdag tot en met

zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Telefoon

Disclaimer februari 2021

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Sleutelen aan je toekomst/ deze website: www.sleutelenaanjetoekomst.nl

de webpagina: iedere webpagina waarin wij een hyperlink naar deze disclaimer opnemen met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

wij/ons: Sleutelen aan je toekomst, de bevoegde uitgever van de webpagina;

gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij spannen ons ervoor in de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. De eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door ons worden aangebracht. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanvullingen en eventuele wijzigingen.

Wij spannen ons ervoor in de inhoud van de websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen deze webpagina regelmatig te controleren. Ondanks alle constante zorg en aandacht die wij hieraan besteden is het mogelijk dat de informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Sleutelen aan je toekomst aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Indien er wordt verwezen naar producten of diensten die zijn vervaardigd of worden geleverd door Sleutelen aan je toekomst of een ander bedrijf, is dit geen garantie dat dit product of die dienst te allen tijde beschikbaar is. Producten of diensten kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd of verbeterd.

Alle gegevens die door u aan Sleutelen aan je toekomst worden verstrekt, worden beschouwd als vertrouwelijke informatie. We beperken de toegang tot je informatie tot medewerkers die de informatie nodig hebben en verplicht zijn die informatie te beschermen en vertrouwelijk te houden.  We delen deze informatie in principe niet met derden tenzij we hier op grond van de wet of op last van de rechter toe worden

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina ter beschikking stelt. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

U zult ons, onze werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

De informatie zoals opgenomen is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland. Deze disclaimer valt net als elke claim, gebaseerd op het gebruik van deze website, onder de wetgeving van Nederland. Alle partijen zullen zich schikken naar de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank in Breda, Nederland.

In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van inhoud die u in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via deze website (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van ons is of bepaalde inhoud wel of niet is toegestaan):

Inhoud die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anders;

Inhoud die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;

Inhoud die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;

Inhoud die naar onze mening in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;

Inhoud waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;

Inhoud waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;

Inhoud waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee enige andere rechten van ons of derden worden geschonden;

Inhoud waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;

Inhoud waarmee zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;

Inhoud waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;

Inhoud die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze disclaimer.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

U zult ons, onze werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws over onze workshops en andere activiteiten te ontvangen.

Succesvol ingeschreven!