Algemene voorwaarden Sleutelen aan je toekomst

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige bepalingen

Sleutelen aan je toekomst: Sleutelen aan je toekomst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda, onder KvK nummer 70067236 gevestigd aan de Noordhaven 98, 4761DC te Zevenbergen.

Wederpartij  : de partij met wie Sleutelen aan je toekomst een opdracht en/of overeenkomst sluit, van welke aard en/of omvang dan ook inde breedste zin van het woord.

 

2. Toepasselijkheid voorwaarden
a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming – alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen Sleutelen aan je toekomst en een Wederpartij te sluiten en/of gesloten offerte/ overeenkomst/aanbieding of mondelinge afspraak, van welke aard en/of omvang dan ook.
b) Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
c) Ingeval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
d) Sleutelen aan je toekomst heeft ten doel voor een hele brede groep mensen activiteiten te organiseren en mensen en organisaties te verbinden om deze doelgroep te helpen haar persoonlijke doelstellingen te behalen.
e) Sleutelen aan je toekomst wenst niet in associatie te worden gebracht door Wederpartij met zaken welke in strijd zijn of schadelijk zijn voor onze organisatie of doelstellingen, denk hierbij aan bv. drugs, porno en misbruik van alcohol. Mocht de Wederpartij voorgaande niet nakomen, dan is Sleutelen aan je toekomst gerechtigd om de overeenkomst zonder enige mededeling of tussenkomst van (kanton)rechter te ontbinden. Daarnaast kan de Wederpartij verantwoordelijk worden gesteld voor enige gemaakte schade.
f) Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sleutelen aan je toekomst worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sleutelen aan je toekomst ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 3. Offerte
a) Indien een door Sleutelen aan je toekomst gedane offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Wederpartij aanvaard, dan heeft Sleutelen aan je toekomst het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
b) Een offerte kan slechts schriftelijk worden aanvaard.
c) Een aanbieding of afspraak kan mondeling worden aanvaard.
c) Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Wederpartij tot de offertedatum aan Sleutelen aan je toekomst is verstrekt. Wederpartij staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de offerte essentiële informatie aan Sleutelen aan je toekomst is verstrekt. Sleutelen aan je toekomst is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door de Wederpartij verstrekte informatie en het gebruik daarvan. Wederpartij vrijwaart Sleutelen aan je toekomst van eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit de onjuiste of onvolledige informatie die is verstrekt door Wederpartij. Latere wijzigingen in door Wederpartij verstrekte gegevens kunnen gevolgen hebben voor de geoffreerde of overeengekomen termijnen en prijzen.
d) Sleutelen aan je toekomst is niet aansprakelijk voor vertragingen, aanspraken e.d. die voortkomen uit de onjuist of onvolledig verstrekte informatie door derden.
e) Alle offerteprijzen zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

 1. Een overeenkomst
  a) Sleutelen aan je toekomst is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.
  b) Indien op verzoek van de Wederpartij derden door Sleutelen aan je toekomst worden ingeschakeld, zal Sleutelen aan je toekomst bevoegd zijn de Wederpartij te vertegenwoordigen en, met uitsluiting van haarzelf, de Wederpartij te binden aan een met de betreffende derden gesloten overeenkomst. Wederpartij verstrekt hiervoor aan Sleutelen aan je toekomst een uitdrukkelijke schriftelijke machtiging waarin zij aangeeft zich aan de derden te hebben verbonden.

 

 1. Betalingen
  a) De Wederpartij dient te betalen binnen de overeengekomen termijn of, bij gebreke daarvan, de op de factuur vermelde termijn. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen of vermeld, geschiedt de betaling door de Wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum.
  b) Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking.
  c) Sleutelen aan je toekomst is altijd gerechtigd de Wederpartij tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door de Wederpartij te verlangen.
  d) Bij niet of niet tijdige betaling is de Wederpartij, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, over de nog openstaande bedragen een rente van 2 % cumulatief per maand verschuldigd.

 

 1. Auteursrecht/ intellectuele eigendomsrechten
  a) Het auteursrecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom ontstaan door werkzaamheden en/of diensten verricht dan wel op materialen geleverd door Sleutelen aan je toekomst, zullen behoudens voor zover deze rechten aan de Wederpartij worden overgedragen, eigendom van het Sleutelen aan je toekomst of haar rechtverkrijgenden zijn. De Wederpartij zal slechts die rechten in licentie verwerven die nadrukkelijk en schriftelijk in een overeenkomst zijn vermeld.
  b) Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in of aan zaken waarop intellectueel eigendom van Sleutelen aan je toekomst rust.
  c) Sleutelen aan je toekomst zal de Wederpartij vrijwaren tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat het door Sleutelen aan je toekomst geleverde als zodanig inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer de Wederpartij niet binnen 14 dagen nadat hij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan het Sleutelen aan je toekomst meldt. De Wederpartij zal alle relevante stukken onverwijld aan Sleutelen aan je toekomst ter hand stellen. Sleutelen aan je toekomst zal uitsluitend gerechtigd zijn de wijze van verweer te bepalen en eventuele schikking onderhandelingen te voeren.
  d) De Wederpartij garandeert Sleutelen aan je toekomst dat (het uitvoeren van) een aan Sleutelen aan je toekomst verstrekte opdracht, de geleverde gegevens en materialen daarin begrepen, geen inbreuk maakt op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige andere rechtsregel. De Wederpartij vrijwaart Sleutelen aan je toekomst ter zake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag ter zake. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit privacy, consumentenbescherming, fiscale regelgeving en mediarecht. Indien Sleutelen aan je toekomst reden heeft aan de rechtmatigheid van eventuele openbaarmaking en verveelvoudiging van door de Wederpartij aangeleverde gegevens te twijfelen, heeft zij het recht van de Wederpartij te verlangen dat deze tot tevredenheid van Sleutelen aan je toekomst aantoont gerechtigd te zijn tot bedoelde openbaarmaking en verveelvoudiging.
  e) Elke overdracht van rechten in een overeenkomst geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat alle bedragen die de Wederpartij op grond van een overeenkomst aan Sleutelen aan je toekomst dient te voldoen, volledig zijn voldaan. Een verstrekte licentie vervalt indien de Wederpartij niet of niet tijdig aan haar verbintenissen voldoet.
  f) De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Sleutelen aan je toekomst, waaronder programmatuur, zoekmethode, teksten en beelden berusten bij Sleutelen aan je toekomst. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Sleutelen aan je toekomst, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

 

 1. Garantie
  a) Sleutelen aan je toekomst staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hiervoor en hierna volgende bepalingen is vermeld.
  b) Met betrekking tot producten en diensten van derden is Sleutelen aan je toekomst tot geen verder garantie gehouden dan de garantie welke zij van derden heeft verkregen of welke de derden rechtstreeks aan de Wederpartij verleent.
  c) Sleutelen aan je toekomst kan niet garanderen dat de haar geleverde goederen of verleende diensten ook het beoogde en gewenste effect zullen hebben.

 

 1. Annulering

Indien de Wederpartij een overeenkomst/ opdracht annuleert worden annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringkosten bedragen: 25% van het orderbedrag bij annulering binnen 2 maanden voor levering goederen of diensten, 50% van het orderbedrag bij annulering binnen 1 maand voor levering goederen of diensten, 100% van het orderbedrag bij annulering binnen 1 week voor levering goederen of diensten. Tenzij in overleg met Sleutelen aan je toekomst andere afspraken worden gemaakt welke schriftelijk (email) zijn vastgelegd. Indien de wederpartij de order annuleert is hij bovendien gehouden tot het betalen van het reeds gepresteerde, vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de order.

 

 1. Aansprakelijkheid en verzekeringen
  a) Sleutelen aan je toekomst sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met (de uitvoering van) een overeenkomst of mondelinge afspraak, met uitzondering van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet en “bewuste roekeloosheid” van tot de kring van leidinggevenden van Sleutelen aan je toekomst behorende medewerkers.
  b) De wederpartij vrijwaart Sleutelen aan je toekomst tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering van de door wederpartij georganiseerde en- of uitgevoerde activiteit op locatie van Sleutelen aan je toekomst.
  c) Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van Sleutelen aan je toekomst worden aangenomen, dan is Sleutelen aan je toekomst ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag dat onder de door Sleutelen aan je toekomst afgesloten bedrijfsverzekering voor vergoeding in aanmerking komt
  d) Onverminderd het voorgaande lid, is Sleutelen aan je toekomst nimmer voor een hoger bedrag aansprakelijk dan voor het bedrag dat Sleutelen aan je toekomst voor dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheidstelling betrekking heeft, dient te ontvangen.
  e) De Wederpartij is aansprakelijk voor door hem of zijn medewerkers of door hem ingeschakelde derden veroorzaakte schade. De Wederpartij is gehouden ter zake een adequate verzekering af te sluiten.
  f) De Wederpartij vrijwaart Sleutelen aan je toekomst ter zake van aanspraken van derden verband houdende met de opdracht veroorzaakt door hem of  zijn medewerkers of door hem ingeschakelde derden.
  g) De aansprakelijkheid voor gederfde winst en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.

 

 1. Ontbinding
  a) Onverminderd haar bevoegdheden uit de wet kan Sleutelen aan je toekomst een overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:

– het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd, dan wel uitgesproken;

– de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;

– de Wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;

– Sleutelen aan je toekomst gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Wederpartij (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.
b) Door de ontbinding worden de vorderingen van Sleutelen aan je toekomst terstond opeisbaar.
c) Indien Sleutelen aan je toekomst ten tijde van een ontbinding gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst

11. Overmacht
a) Indien Sleutelen aan je toekomst aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en indien dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, in het verkeer gelden opvattingen of ingevolge deze voorwaarden voor haar rekening komt, is ieder der partijen, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding. Het in de voorgaande volzin bepaalde vindt onder meer toepassing bij ziekte en/of afwezigheid van voor enige werkzaamheden cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten of ingeval van stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, evenementen en dergelijke. Artikel 9.f is op een ontbinding op grond van dit artikel onverminderd van toepassing.
b) Sleutelen aan je toekomst kan zich ook op overmacht beroepen wanneer zij reeds in verzuim is.
c) Indien Sleutelen aan je toekomst ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. Algemene bepalingen
  a) Op de (rechts)verhouding tussen Sleutelen aan je toekomst en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
  b) Partijen zullen alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst of offerte uitsluitend voorleggen aan de bevoegde (kanton)rechter te Breda, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.